sociaal verzekeringsfonds

Hoe sluit ik me aan bij een sociaal verzekeringsfonds?

Als zelfstandige, helper of helpster, meewerkende echtgenoot of echtgenote moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van de activiteit. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen. Voor het beheer van uw dossier rekent elk sociaal verzekeringsfonds u beheerskosten aan. Deze kost varieert van 3,05% tot zelfs 4,30%.

Via de sociale bijdragen open je rechten op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen, faillissementsuitkering en de uitkering voor mantelzorg. Dit alles heet het sociaal statuut van de zelfstandige. Ook handelsvennootschappen moeten aansluiten.

Optie 1: je aansluiten als zelfstandige

Als zelfstandige moet je ten vroegste 6 maanden vóór de aanvangsdatum en ten laatste op de dag van de start van je activiteit een verklaring van aansluiting ondertekenen bij een vrij gekozen sociaal verzekeringsfonds. (Op 1 april 2010 werd de aansluitingstermijn tot 90 dagen na aanvang afgeschaft.)

Wie laattijdig of niet aangesloten is, kan een geldboete krijgen van het RSVZ.

Je bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin je je vestigt als zelfstandige. Als je tijdig aansluit, krijg je uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Sluit je in elk geval aan voor de verplichte termijn verstreken is. Anders worden je bijdragen verhoogd. Het gaat om een verhoging van de sociale bijdragen met 3% per kwartaal achterstand, of 12% op jaarbasis. Begin je een nieuw jaar met een achterstand, dan wordt op 1 januari je achterstand nog eens verhoogd met 7%.

Je moet je niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als je:

journalist bent, perscorrespondent bent, of auteursrechten geniet maar op basis van een andere beroepsactiviteit of uitkering volledige sociale rechten geniet (bijvoorbeeld als werknemer of gepensioneerde).
een mandaat uitoefent namens een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond
mandataris bent van een vennootschap, onbezoldigd in rechte en in feite en daarnaast geen andere zelfstandige activiteit uitoefent. Meer informatie over de aansluiting van onbezoldigde mandatarissen vind je hieronder.

Ben je van plan om binnenkort zelfstandige te worden? Dan moet je onderstaand artikel zeker goed doornemen. Je zal er veel nuttige informatie vinden om je bedrijf op te starten.

Optie 2: aansluiten als mandataris

Aansluiten als mandataris of werkend vennoot

Als mandataris van een vennootschap (bestuurder, zaakvoerder, of eventuele vereffenaar) word je beschouwd als zelfstandige en moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van je activiteit.

Wie laattijdig of niet aangesloten is, kan een geldboete krijgen van het RSVZ. Vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de boetes van hun mandatarissen en werkende vennoten.

De verzekeringsplicht van een mandataris begint op het moment van de benoeming. Bij de oprichting van een vennootschap begint de verzekeringsplicht vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel. Wanneer de oprichtingsakte echter vermeldt dat de vennootschap pas op een latere datum wordt opgericht of rechtspersoonlijkheid verwerft, moet de mandataris maar aansluiten vanaf die datum. Werkende vennoten moeten zich aansluiten vanaf het moment waarop ze werkend vennoot worden.

Alleen als voldoende bewezen is dat je een onbezoldigd mandataris bent, ben je vrijgesteld van aansluiting. Om als onbezoldigd mandataris beschouwd te worden, moet je tegelijkertijd aan de drie onderstaande voorwaarden voldoen.

Je mag naast het onbezoldigd mandaat geen enkele andere activiteit uitoefenen in de vennootschap (geen boekhoudkundige, commerciële, administratieve of andere taken). Doe je dat wel, dan ben je werkende vennoot of heb je een uitvoerende functie op zelfstandige basis.
Je mandaat moet als onbezoldigd beschreven zijn in de statuten van je vennootschap, of de raad van bestuur of algemene vergadering heeft uitdrukkelijk beslist tot de kosteloosheid.
Je geniet in de praktijk geen enkel voordeel (ook geen voordelen in natura) vanwege je functie als mandataris (ook geen belastingvoordeel).
Voldoe je niet aan de voorwaarden om als onbezoldigd mandataris beschouwd te worden, sluit je dan meteen aan bij het Acerta Sociaal Verzekeringsfonds. Als later blijkt dat je een bezoldiging in feite krijgt, dan geldt je verzekeringsplicht met terugwerkende kracht vanaf het eerste kwartaal van het kalenderjaar waarin de inkomsten werden genoten, tenzij je kan aantonen dat deze inkomsten enkel betrekking hebben op latere kwartalen van dat jaar.vanaf je benoeming.

Bovenstaande regeling geldt voor alle mandatarissen, ongeacht vanuit welk land zij de vennootschap besturen.

Ook alle werkende vennoten moeten aansluiten. Werkende vennoten zijn personen die aandelen hebben in de vennootschap en die een werkelijke en regelmatige bezigheid in die vennootschap uitoefenen zonder band van ondergeschiktheid. Onbezoldigde mandatarissen die ook werkend vennoot zijn, zijn verzekeringsplichtig als werkend vennoot. Wie enkel aandelen heeft in de vennootschap is een stille vennoot en moet niet aansluiten.

Optie 3: Aansluiten als vrij beroep

Start je met een vrij of intellectueel beroep, dan heb je de mogelijkheid om online je inschrijving in de KBO én je aansluiting bij het Acerta Sociaal Verzekeringsfonds in orde te brengen. Zo regel je alles in één keer. Geen dubbel invulwerk, minder papier en administratieve rompslomp. Snel, eenvoudig en efficiënt.

Vanaf 30 juni 2009 worden alle ‘niet-handelsondernemingen naar privaat recht’ in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) opgenomen. Dat betekent dat ook vrije en intellectuele beroepen een eigen ondernemingsnummer krijgen. Als je dus wilt starten met een vrij of intellectueel beroep, moet je je laten registreren in de KBO en dit vóór je met je activiteiten start.

De eerste inschrijving voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht is gratis. En dit onafhankelijk van het aantal vestigingseenheden die ingeschreven hoeven te worden tijdens de eerste inschrijving. Voor latere wijzigingen of stopzetting van de activiteiten moet worden betaald.

Naast de inschrijving in de KBO, moet je als zelfstandige ten vroegste 6 maanden vóór de aanvangsdatum en ten laatste op de dag van de start van je activiteit aansluiten bij een vrij gekozen sociaal verzekeringsfonds.

Optie 4: een vennootschap aansluiten

Handelsvennootschappen moeten ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. In het deel Je sociale bijdragen betalen lees je er meer over.

Vzw’s, de feitelijke verenigingen en burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld.

Je vennootschap moet je ten laatste 3 maanden na de datum van neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten.

We hopen dat deze informatie nuttig was en we je verder op weg hebben geholpen naar je eigen onderneming. Volg je nog geen cursus Bedrijfsbeheer en heb je de smaak te pakken, dan kan je je hier inschrijven.

Wil je graag meer informatie en tips over starten als zelfstandige; klik dan hieronder op de titels en lees onze informerende pagina’s met tal van interessante weetjes om je eigen zaak te starten!

Je kan les volgen in:
Bezoek ons secratariaat in:

Of bel ons via 03/292.33.33